El nom de Castelló de la Ribera
Castelló de Xàtiva > Onomàstica > El nom de la vila > Fitxes
 
Fitxes sobre el nom de la vila
Recopilades per Francesc Xavier Martí i Juan
 
Nota introductòria: Oferim a continuació algunes cites documentals sobre el nom de la nostra vila [Francesc Xavier Martí]
bulletQuan era el lloc de Castelló de Xàtiva (1240, juny - 1587, octubre 3)
bulletQuan era la vila nova de Castelló (1587, octubre 3- 1708, agost 30)
bulletQuan Castelló era una "aldea" de Carcaixent (1708, agost 30 - 1735, agost 20 )
bulletQuan torna a ser la vila nova de Castelló (1735, agost 20 - 1857)
bullet

"S'oficialitza" Villanueva de Castellón (1857 - 1934)

bullet

Des que es proposa Castelló de la Ribera (1934 - 1982, setembre 20)

bulletQuan era oficialment Vila.Nova de Castelló (1982, setembre 20 - 1985, desembre 30 )


Quan era el lloc de Castelló de Xàtiva (1240, juny - 1587, octubre 3)

bullet1243.

"Datum Castilionis Xative" (HUICI-CABANES: Documentos... § 384, any 1243, novembre 1)

bullet 1244. Llibre del Repartiment

"P. Bertrandi, claverius Castellionis, \ domos / [et] III jovatas in Aljasiria et domos in Castillioni Xative". (Llibre del Repartiment, § 2106, 1244, març 18).

bullet 1248. Llibre del Repartiment

"Castello de Xative." (Rep. § 2863).

Ger. Stephani [...] et II jovatas terre in Roseta, alcheria Castillionis Xative. \ Franche /. X kalendas martii. (1248, febrer 20. Rep. § 3012).

Geraldo de Massotariis et aliis ducentis populatoribus, DC jovatas terre in Castellione de Xativa, et albar contiguum dictis jovatis franchum et liberum. Nonas aprilis. (1248, abril 5. Rep. § 2023).

Geraldo de Massotariis et aliis ducentis populatoribus, singulas domos in Xativa; et sexcentas jovatas terre in Castellione de Xativa, unaquaque jovata terre pro X solidos, et albar contiguum dictis jovatis franchum et liberum. Nonas aprilis. (1248, abril 5. Rep. § 2640).

B. de Vallelonga et Marie uxor ejus, domos in Xativa franchas el liberas; et III jovatas terre in termino Castilionis, unaqueque jovata pro X solidos. III idus madii. (1248, maig 13. Rep. § 3033).

"...in termino Xative, quod est inter Enova et Castelo..." (Llibre del Repartiment, § 2743, 1248, maig 20).

Johannete, filie quondam den Safareg,  III jovatas terre in termino Castellionis. VII kalendas junii. (1248, maig 26. Rep. § 1896).

Bn. Datzat, duas domos in Xativa franchas, et sex jovatas terre in termino Castellionis. II kalendas julii. (1248, juny 30. Rep. § 2577).

Bn. de Merita, unum casale molendinorum IX rotarum in termino Castellionis de Xativa juxta alcheriam de Yelecho, pro medietate, sine aliqua missione regis. III kalendas augusti. (1248, juliol 30. Rep. § 2581).

bullet1249. Llibre del Repartiment

F. de Belloloco, omnem illam hereditatem quam dederamus sorori P. de Sos in turre de Rafel Barel, que est in termino Castellionis Xative. Datum IIIº nonas junii. (1249, juny 3. Rep. § 2530).

bullet1250.

Damus etiam, concedimus, et incorporamus per terminos ville Xative vobis, universis populatoribus et habitatoribus eiusdem ville, presentibus et futuris imperpetuum, Enovam et Castillionem, cum terminis eorundem, sicut dividunt cum termino Algazira [...] (Lleida 1250, agost 18. Jaume I confirma el poblament i repartiment del terme general de Xàtiva, i atorga als seus habitants la celebració de fira i mercat. ACA, Cancelleria reial, Reg. 215, ff. 245v/246r. Còpia de començament del segle XIV. Editat per Guinot Rodríguez, E.: Les cartes de poblament medievals valencianes, València 1991, pp. 222-224.)

bullet1269.

Per nos et nostros damus, concedimus, et stabilimus ad censum tibi Poncio [de] Malferit habitatori Xative et tuis in perpetuum totam partem nostram illius molendini nostri Castillionis Xative, quod Petrus Rosel habitator Castilionis Xative tenet pro nobis ad medietatem, cum omni dominio et iure quod nos in dicto molendino habemus vel habere modo aliquo debemus. (València 1269, juny 30. Jaume I dóna a cens la seua mitja part del molí de Castelló. ACA, Reg. 16, fol. 174v. MF: 915. Burns: 955).

bullet"...ells se n'anaren a Xàtiva, e nós anam-nos-en a Castelló, e llevam lla la regina, e don Ferrando, nostre oncle, e altres rics-hòmens". 

(Llibre dels Fets, & 335).

bullet"...et die tradiderunt Regi Castilionem, qui, per leucam distat a Xativa". 

(Crònica llatina, LIV).

bullet

1350.

Jacme (il.legible), solia estar en Castello de Xativa. (València 1350, juliol 19. Arxiu Municipal de València. Libres de Avehinament, b3-1, f.  7v. Citat per Cabanes 2008: p. 31, § 177).

bullet

1378.

“Salvu que no puxen ésser tatxades les persones del cors de les alqueries majors del terme de la dita ciutat, ço és, Castelló, l’alqueria manor d’Ènova e la Olleria e Benigànim”.(Els manuals de consells medievals de Xàtiva (1376-1380), Xàtiva 1378, desembre 20, p. 61).

bullet

1383.

[...] Iacobo Ivorra, beneficiato in ecclesia Castilionis Xative, qui residet in dicta civitate [Xàtiva ...] (Visita pastoral a Xàtiva 1383, abril 20. Arxiu diocesà, Visites Pastorals, Caixa 132, ff.43-44v.).

bullet

1389.

"...cum olim de parrochiali eccl. Castilionis Xativae Valentin. dioc. ..."(Climent VII, Avinyó 1389, abril 23).  

bullet

1401.

Visitatio ecclesie Beate Marie loci Castilionis Xative (1401, desembre 9. Editat a Vis. Past.)

bullet

1426.

Die sabbati iiij madij – anno a nati. Dnj Mccccxxvj. – Sit omnibus notum. Quod ego Michael d’alcanyiç pictor civis Valentie scienter confiteor vobis Jacobo rocha vicino Castilionis Xative, absenti, notario [...] (1426, maig 4. Editat a Sanchis y Sivera, José: Pintores medievales en Valencia, Tip. L'Avenç: Massó, Casas & Cª, Barcelona 1914, p. 56).

bullet

1443.

Guillem Vidal, laurador, vehi de Castello de Xativa. (València 1443, maig 22. Arxiu Municipal de València, Libres de Avehinament, b3-5, 1ª mà, f. 16r-v. Citat per  Cabanes 2008: p. 336, § 1196).

bullet

1488. Furs de València.

Mes avant, com los officials de la ciutat de Xativa sien officials per tot lo terme de aquella, e lo Batle de la dita ciutat és batle per tot lo terme de aquella, y acostume y ha acostumat fer e crear loctinents, axi en lo loch de Castello com altres; per ço provehim, ordenam e statuhim que lo dit batle de Xàtiva sia batle del dit loch de Castelló e puixa crear loctinent en aquell.
E axi revocam e havem per revocada certa eleccio e creacio de batle la qual havem feta a·N Pere Caldés en batle de dit loch de Castelló.
Enaxí que d’ací avant no puixa usar del dit offici, sinó que el dit batle de Xàtiva e loctinent de aquell, regesca la moreria que·s fa en lo dit loch de Castelló, e use en aquell del dit offici segons usa e exerceix en la dita ciutat de Xàtiva.

Vidit vic.

Yo el Rey. (1488. Els Furs de València, t. I, Barcino, Barcelona 1970, p. 221).

bullet

1510. Corts de Montsó.

En lo quarter de Castelló són los següents:
Primo, lo dit loch de Castelló
[...]
Lo Ràffol
Lo loch de Benexida
L’altra Benexida
(Cens de les corts de Montsó de 1510,  pp. 533-535).

bullet

1564.

"Y por ende siempre que se nombra esta villa de Castello, se nombra Castello de la Plana de Buriana, para dar a entender de que Castello se trata: porque ay en este reyno, Castello de Rugat, Castello de Xativa, y otros pueblos del appellido de Castello, aunque todos ellos son muy pequeños en comparacion desta villa por su ser y calidad, y a la qual meritamente le podriamos nombrar Castello el grande". (VICIANA, Martín de: Libro tercero de la Chronyca de la ínclita y coronada ciudad de Valencia y de su reyno, Valencia 1564, p. 343 de l'edició de 1882).

"Y porque sepan los nombres de todos los sesenta pueblos de Xativa, son estos en orden. La ciudad de Xativa, Castellon, Evona de los Christianos [...] En estos pueblos de los terminos generales de la ciudad de Xativa tiene señorio diferenciado, es a saber   En Castello, Enova, Beniganim, Montaverner, Olleria, Vint y cinch, y Losa toda jurisdiccion mero y mixto imperio". (VICIANA, Martín de: Libro tercero de la Chronyca de la ínclita y coronada ciudad de Valencia y de su reyno, Valencia 1564, p. 368 de l'edició de 1882).

bullet

1584.

"Castelló(OERTEL, Abraham: Valentiae Regni, olim...[mapa], Amberes 1584).

bullet

1587.

"[...] in termino dicti loci Castilionis Setabis in partita dicta de les Foyes de la Creu [...]"(Arxiu Municipal de Castelló 1806, Protocol de Josep Casanova, 1587, agost 29).

"Nos, honorables en Jaume Gil, llaurador, de Castelló de Xàtiva habitador [...]"(Arxiu Municipal de Castelló 1806, Protocol de Josep Casanova, 1587, setembre 13).

"Los honorables en Gaspar Martines, de Castelló, de una, y Anthoni Tamarit, negre llibert, de part altra [...] (Arxiu Municipal de Castelló 1806, Protocol de Josep Casanova, 1587, setembre 13).

“[...] del present loch de Castelló en la partida de Mochals [...]” (Arxiu Municipal de Castelló 1806, Protocol de Josep Casanova, 1587, setembre 14).

Quan era la vila nova de Castelló (1587, octubre 3- 1708, agost 30)

bullet

Privilegi de Vila Reial (1587, octubre 3)

bullet

"...pro parte sua dilecti nostri Petri Calp, nomine & pro parte Loci vulgo dicti de Castelló de Xativa in Regno nostro Valentiae, siti, & comprehenssi suo Jurisdictione Civitàtis nostrae Xativa ejusdem Regni, Nobis supplicando quod pro parte proborum hominum, & habitatorum dicti Loci de Castelló de Xativa, ut dictum Locum de Castelló, & ejus terminum..."

bullet

Pere Calp, Sindich del Lloch de Castelló de Xativa del Regne de Valencia, presenta a V. Magt. los Capitols de asi specificadors á efecte, que lo dit Lloch de Castelló de huy en avant perpetuament sia Vila Real..."

bullet

PRIMO [...] y que dita Vila se atja de nomenar, is nomene de huy avant la Vila nova de Castelló, per diferenciarla de la Vila de Castelló de la Plana, que recau en dit Regne, y que no es puixa nomenar per ninguna via, ni manera, Castelló de Xativa. Plau á Sa Magestat".

bullet

"II Item. [...] y mana Sa Magestad que lo Virrey y Audiencia tinguen consideracio á les Algolejas, y anchura [sic] que per elles se diu aquell Poble de Castelló"

bullet

III Item. Que les Justicia, Jurats, y Mustasaf, y Lloctinent de Justicia de la dita Vila de Castelló, y altres oficials..."

 

bullet

 1604.

"...sino le davan el uno de los dos castillos de Xativa, o Castellon [...] que se diese al Rey Castellon..."(BEUTER, Pero Anton: Segunda parte de la Coronica General de España, y especialmente de Aragon, Cathaluña, y Valencia (...), Impressa en Valencia, en casa de Pedro Patricio Mey, junto a San Martin. 1604. Edició facsímil: BEUTER, Pere Antoni: Cròniques de València, Consell Valencià de Cultura, València 1995, Cap. XLIII, p. 244)

bullet

1610-1611.

"...se allanaron a darle la villa de Castellon, que jace sobre el Rio a una legua y jurarle por señor de Xativa". (ESCOLANO, Gaspar: Década primera de la insigne y coronada Ciudad y Reyno de Valencia, Valencia 1610-1611, col. 1155).

bullet

Corts de 1604

bullet

"...Ioseph Casanova Syndich de la Vilanova de Castelló..." (Corts de 1604, fol. 46v-47).

bullet

"...les viles de la Olleria, Castelló, y Beniganim..." (Corts de 1604, fol.63v).

bullet

"Sig+num Iosephi Casanova Syndici Villae novae Castellionis" (Corts de 1604, fol.88v).

 

bullet

Corts de 1626

bullet

"Fidelibus nostris juratis et concilio villae Castilionis de la Vilanova" (Convocatòria de les Corts de 1626, ARV, Reial Cancelleria 519, fol 1r-6v).

bullet

"Ítem a la Parroquial de la Vila nova de Castelló, dos milia lliures" (Corts de 1626, fol 46).

bullet

"...de les viles de Alzira, y Vilanova de Castelló..." (Corts de 1626, fol.59v).

bullet

"...Iurats de la vila de Castelló de la vila nova..." (Corts de 1626, fol.66v).

bullet

"Salari de Assessor del Justicia de Castello de la vila nova" (Corts de 1626, fol.66v)

bullet

1653. 

"Castello" (SANSON, Nicolas: Les estats de la Couronne d'Aragon en Espagne ou sont l'Arragon royaume, la Catalogne principté, la Valence royaume... [mapa], París 1653).

bullet

 1696.

"Castellon de Xativa" (CANTELLI, Giacomo: Li Regne de Valenza e di Murcia... [mapa], Roma 1696)

Quan Castelló era una "aldea" de Carcaixent (1708, agost 30 - 1735, agost 20)

bullet

"Castellon de Xativa

(FER, Nicolas de: Les royaumes de Valence et de Murcie [mapa], París 1709) .

bullet

"...en la Villanueva de Castellón de San Felipe..."  

(Reial Orde de 1718, abril 20 [copiada a BRANCHAT: Colección de Reales cédulas..., València 1806, p.302])

bullet

“El apellido de la Plana procede por haver sido mudada y trasladada en la llanura en donde al presente está, que era término propio, como diximos, de Castellón; y aunque se llamaba y nombraba por lo general Campo de Burriana, y en los Privilegios que los Sereníssimos Reyes de Aragón otorgaron a dicho Villa de Castellón, que están archivados en los Almarios del título de Privilegios de dicho Archivo, se dice lo mismo:sólo era para diferenciar de qué Castellón se trataba por haver en el Reyno Castelló de Rugat, Castelló de Xàtiva y otros, y aunque todos ellos son pequeños, a éste le podríamos nombrar Castelló el Grande”.

(LLORENS DE CLAVELL, Josep:Fundación y traslación de la villa de Castellón de la Plana desde el principio, de su Iglesia Parroquial, conventos, Hermitas y otras noticias y curiosidades de ella, adquiridas por mí, Josef Llorens de Clavel, hijo natural de aquella, Secretario de Ayuntamiento, elegido en 4 de julio de 1710. Escrivíase en el año 1730.[edició GUINOT, Enric: “Història i imatge de Castelló en el 1700: la “crònica de Castelló”, de Josep Llorens de Clavell” (249-279) a Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, Tomo LXVI, abril-junio 1990, Cuad. II, Castelló de la Plana, p. 265).

Quan torna a ser la vila nova de Castelló (1735, agost 20 - 1857)

bullet

"...he tenido por bien de resolver, y mandar, que la expresada Villa de Castellon sea repuesta, y reintegrada en el uso y exercizio de su Privilegio de Villa [...] y libro á dicha Villa de Castellon de la Jurisdiccion que la Villa de Carcagente ha tenido, usado y gozado en ella, y en sus vezinos y moradores [...] los Vezinos, y habitadores de la referida de Castellón..." 

(Felip V de Castella i IV d'Aragó : Reial carta d'exempció, reposició i reintegració en l'ús i exercici del seu antic privilegi de Vila, 1735, agost 20).

bullet

EN ESTE CITIO ESTA ENTERRADA
THOMASA GARCIA,
NATURAL DE CASTELLON D. SN. FELIPE
CONSORTE QUE FUE
DE  MARIANO JUAN CRESPO,
RENTISTA.
MURIO DE EDAD DE 70 AÑOS
EN EL AÑO 1820.
RUEGUEN POR CARIDAD
POR SU ALMA.
R.I.P.

(Làpida en el sòl de l'església de Sant Feliu de Xàtiva).

bullet

"...por lugares vezinos á la Azequia Real de la Villa de Castellón de Xativa, que passa por el mismo lugar de Sumacarcel..."

(SELVA, Pedro: Maravillas del poder divino, en el Santo Christo de Sumacarcel, de el Reyno de Valencia, Joseph Tomàs Lucas, València 1740, p. 89).

bullet

"Esta Villa que unos llaman Villanueva de Castellon y otros Castellon de San Felipe". 

(ESPINALT, Bernardo: Atlante español: Reyno de Valencia, parte II, 1786, p. 44).

bullet

“V. Villa nueva de Castellón, ó Castellón de San Phelipe. R. A. O. por S. M.” 

(España dividida en provincias e intendencias y subdividida en partidos, corregimientos, alcaldías mayores, gobiernos políticos y militares..., t. 1, En la Imprenta Real, 1789, P. 552).

bullet

"Castellon de Xativa

(LÓPEZ DE VARGAS, Tomás: Regni Valenciae Tabula [mapa], Nuremberg 1792) .

bullet

"Castelló de S. Felipe

(CAVANILLES: Observaciones..., Madrid 1795, p. 180).

bullet

"La Villa nueva de Castellon supone el Estado tenia 500 vecinos en el año 1730, y los mismos 500 en el año 1787. ¡Válgame Dios, que error tan enorme! Castellon de San Felipe ó la Villa nueva de Castellon, ni ahora ni nunca ha llegado á 400 vecinos: así consta del testimonio del Escribano de Ayuntamiento, que pára en mi poder". 

(FRANCO, Vicente I.: Contextacion a las observaciones sobre la necesidad de la cria de arrozes en las Riberas del Xucar. Reino de Valencia, e influencia de su cultivo en la salud publica, Tomás de Orga, Valencia 1797, (Reflexiones sobre el capítulo III) [122]).

bullet

"CASTELLÓN DE JÁTIVA ó VILLANUEVA DE CASTELLÓN [...] Segun ant. tradiciones, fué esta pobl. una pequeña aldea sit. al pie de un montecito llamado Castellet [...]. En aquella época, la mencionada ald. se llamaba ya Castello, por el cast. que de la cumbre del monte la dominaba y resguardaba. [...] por cuya razon salió D. Jaime contra Játiva, de cuya jurisd. vino á ser Castellon despues de conquistada esta c., llamándose sin duda por este motivo Castellon de Játiva; [...] pidieron sus vec. al rey D. Felipe II, por medio de su síndico Pedro Calp, el privilegio de tener jurisd. separada [...] llamándola en dicho privilegio villa de Castellon de Villa nova. [...] el rey [...] resolvió en 12 de setiembre de 1731, reponerla en el egercicio de los derechos que antes habia tenido; en este privilegio se la llamó Villanueva de Castellon

(MADOZ, Pascual: Dicionario Geográfico-estadístico-histórico de Alicante, Castellón y Valencia, t. I, València 1982 (facsímil de l'ed. 1845-1850), p. 224).

bullet

"VILLANUEVA DE CASLELLON [sic]: v. con ayunt. de la prov. de Valencia, part. jud. de Alberique, descrita con el nombre vulgar suyo de Castellon de Játiva (V.)."

(MADOZ, Pascual: Dicionario Geográfico-estadístico-histórico de Alicante, Castellón y Valencia, t. II, València 1982 (facsímil de l'ed. 1845-1850), p. 333)

bullet

"Castellón de la Villanueva

(Boletín Eclesiástico del Arzobispado de Valencia, año 1, nº 36, València 1854, marzo 16, p. 2).  

"S'oficialitza" Villanueva de Castellón (1857 - 1934)

bullet

“PARTIDO JUDICIAL DE ALBERIQUE
VILLANUEVA DE CASTELLON
556 cédulas inscritas
3.434 habitantes [a 21 de maig de 1857]”

(Nomenclátor de los Pueblos de España, formado por la Comisión de Estadística General del Reino, Imprenta Nacional, Madrid 1858, p. 906 [desconec fins ara si va ser promulgada alguna normativa respecte a l'ús i fixació dels topònims; este Nomenclátor, el primer de la seua classe que veu la llum pública, "oficialitza" el nom "Villanueva de Castellón"])

bullet

"Cura y feligreses de Castellón de Villanueva

(Boletín Oficial Eclesiástico del Arzobispado de Valencia, año 1, nº 16, Valencia 1862, enero 16, p. 247)

bullet

“[…] José Cuñat […]. Hizo testamento en esta Villa de Castellón en diez y seis de Febrero del presente año. […]. Y para que conste lo firmo en Villanueva de Castellón a once de Marzo de mil ochocientos sesenta y tres”.  

(Arxiu Parroquial de Castelló, Llibre de Difunts (1862-1873), Sign. Ll.18, 23r-24a).

bullet

"... y San Vicente Ferrer, de Castellon de Játiva ó Villanueva de Castellon, cuya época de su fundación nos es desconocida".

(PERALES, J.B.: Décadas de la Historia de la insigne y coronada ciudad y Reino de Valencia, Tercera Parte, Terraza, Aliena y Compañia editores, Valencia-Madrid 1880, p. 683).

bullet

“Amo a Castellón, cuna y sepulcro de mis mayores y desearía que fuera a la cabeza de los [p. 4] pueblos de la provincia en cuanto a cultura, ya que es uno de los mejores en cuanto a la fecundidad del terreno”.

(VALOR, Leonor de: Conferencia pro cultura dada en Villanueva de Castellón el 29 de junio de 1919, Ayuntamiento de Villanueva de Castellón [Imprenta y Librería de Marco Hermanos], Valencia 1919, pp. 3 i 4)

bullet

"CASTELLÓN DE JÁTIVA, Castelo, Castellio, Castillio.- Con todos estos nombres se designa desde la Conquista hasta el siglo XVI, la villa conocida hoy con el nombre de Villanueva de Castellón, de la que nos ocuparemos en su lugar".

(SANCHIS SIVERA, José: Nomenclator..., Valencia 1922, p. 184).

bullet

"VILLANUEVA DE CASTELLÓN.- Es una villa de 5.250 habitantes, del arciprestazgo de Alberique […]. Llamóse antiguamente Castellón de Játiva, con cuyo nombre nos hemos ocupado en otra parte, a causa de ser de la jurisdicción de Játiva; pero habiendo pedido a Felipe II la gracia de ser independiente, le fué concedida en 3 de octubre de 1587, erigiéndola en villa, con el privilegio de la jurisdicción civil y criminal alta y baja, y mero y mixto imperio, llamándole en dicho privilegio Villa de Castellón de Villanueva, y desde entonces tiene el actual nombre".

(SANCHIS SIVERA, José: Nomenclator..., Valencia 1922, p. 451).

bullet

"TAHUENGA (Gaspar).  Biog. Religioso español, de la Congregación de San Felipe Neri, n. en Castellón de Játiva en 1613 y m. el 12 de diciembre de 1680".

(EUI, t.LVIII, Madrid 1927,p. 1574).

Des que es proposa Castelló de la Ribera (1934 - 1982, setembre 20)

bullet

"Dos pueblos únicamente han conservado hasta hoy el nombre de Villanueva: Villanueva de Castellón y Villanueva del Grao. Aquél llevaba simplemente en un principio el nombre de Castellón: posteriormente, en la época en que el Padre Eximénez escribía su obra citada hasta el año 1587, era conocido con el nombre Castellón de Játiva y desde este año hasta el de 1731 con el de "Villa de castellón de Villanova" y desde entonces hasta hoy con el de Villanueva de Castellón."

(RIBELLES COMÍN, José: "Arnaldo de Vilanova, castellonense?" a Almanaque Las Provincias para 1943, año LXIII, València 1943, p.145).

 

bullet

"Castelló de la Ribera (...) castelloners".

(SANCHIS GUARNER, Manuel: Gramàtica valenciana, Ed. Torre, València 1950, p.309).

bullet

"La concessió per a construir aquesta Séquia d'escalona fóu atorgada el 1593, i fóu construïda per a Castelló de la Ribera -oficilament Villanueva de Castellón -. És l'antiga séquia de Sumacàrcer, eixamplada i continuada fins a Castelló, per compte d'aquest poble, que també té al seu càrrec les reparacions" . 

(BEÜT i BELENGUER, Emili: Camins d'argent: el Xúquer (I), Torre, València 1955, p.26).

bullet

"Y también quisiera que dicho espíritu se manifestara volcándose Castellón todo, de corazón..." 

(CLIMENT REIG, Salvador: "En vísperas de fiestas" a Programa de Festes de 1956, p.2)

bullet

"Castellón es un pueblo antiguo […] la presencia de fe en Castellón […] La comunidad cristiana de Castellón data de 1252..."

(ROMÀ, Amadeo: "Cristo, en la historia de Castellón" a Programa de Festes de 1956, pp.28s et passim)

bullet

" Y como alma de las Justas Literarias, como Mantenedor de las mismas, el Ilustrísimo Sr. D. Alfonso Franch y Miras. Su discurso es un bello canto a "Castelló" (a nuestro "Castelló de la Ribera", que contrapone a su Castelló de la Plana), en el que..." 

("Los I Juegos Florales, en 1956" a Programa de Festes de 1957, p.18)

bullet

"Llinatges al Castelló del segle XVII" 

(Títol d'un article de SOLER i ESTRUCH, en el qual usa "Castelló" i "Castelló de la Ribera", a Programa de Festes de 1960)

bullet

"Entre las poblaciones que integran la rica comarca de La Ribera Alta se encuentra la que en 1587 se le impuso el nombre de Villanueva de Castellón, y que antes se llamó Castelló de Xàtiva, pero que es conocida en muchos kilómetros a la redonda por su primitivo nombre, o sea simplemente por Castelló, sin ningún aditamento. Y si le hiciera falta alguno, para distinguirla de la capital de la Plana, bastaría con denominarla Castelló de la Ribera, que es su natural apelativo" 

(BEÜT  BELENGUER, Emilio: “La Villa Nueva de Castellón y sus fiestas” a Las Provincias, València 1961, octubre 3).

bullet

"El mantenedor, un enamorado de su patria: de Castellón de la Ribera, que es el nombre familiar y primero de Villanueva de Castellón […] el amor, patria y fe del discurso de Soler i Estruch fueron amor, patria y fe del 'Castelló' nuestro […] otro canto a Castellón..." 

("Lo que fueron los VI Juegos Florales en este año pasado 1961", a Programa de Festes de 1962, s.p.,)

bullet

"Nos desviaremos a la izquierda, buscando Villanueva de Castellón o Castelló de la Ribera [...]. Antes de entrar en Villanueva, cruzamos el rio Albaida [...] desde Llosa de Ranes o por Villanueva de Castellón [...]. Desde Villanueva nos dirigimos a Puebla Larga [...]" .

(SOLER CARNICER, José: Rutas valencianas, València 1963, p.218).

bullet"Así eres, Castelló. Y así han de ser tus fiestas". 

(COTS TORREGROSA, Joaquín: "Saludo del párroco" a Programa de festes de 1965, s.p.)

bullet"Al tercer grup [topònims de poblament] hi destaquen Castelló de la Ribera, derivat català del llatí *castellone, motivat per la presència d'un castellet islàmic i poblament anterior; en 1587, emancipat com a municipi, fou anomenat Castelló de Vilanova".

(ROSSELLÓ i VERGER, Vicenç M.: "Anotacions a la toponímia de la Ribera del Xúquer i encontorns" a Cuadernos de Geografía, nº 24, Valencia 1979, p. 6).

Quan era oficialment Vila.Nova de Castelló (1982, setembre 20 - 1985, desembre 30)

bullet

"VILANOVA DE CASTELLÓ (7.300 hab.)".

(GIMENO GÓMEZ, José: Octubre, 1982. El pantano de Tous. La riada tràgica, su historia, L'Alcúdia 1983, p. 91).

bullet

"257. Vila-Nova de Castelló".

(Denominació actual dels municipis de la Comunitat Valenciana i tràmits per a la seua alteració, Generalitat Valenciana, Conselleria de Governació, València 1984, p. 21).

bullet

"...i desviar-se a l'esquerra, en direcció a Castelló de la Ribera".

(SOLER CARNICER, Josep: Rutes valencianes, v.2, València 1984, p.9).

bullet

"Castelloner, era. adj. i m. i f. Pertanyent o natural de Castelló de la Plana o de Castelló de la Ribera"

(FERRER PASTOR, Francesc: Diccionari General, València 1985, p.310).


 
 

Actualitzada: diumenge, 18 / setembre / 2016

© Copyright 2001 Francesc Xavier Martí Juan, All Rights Reserved 
Comments or Problems to
xamarju@eresmas.com