Nom del poble 1998
Castelló de Xàtiva > Onomàstica > El nom de la vila > 1998
 
  El nom de la Vila
   
  Presidència de la Generalitat Valenciana
  [DOGV núm. 3.342, 1-X-98]
  En Castellà [BOE 12-I-1999]
 
bulletACORD de 29 de setembre de 1998, del Govern Valencià, pel qual es disposa el compliment de la sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, dictada el dia 13 de febrer de 1998, en el recurs contenciós administratiu interposat contra el Decret 137/1994, de 18 de juliol, sobre alteració del nom del municipi de Villanueva de Castellón. [1998/A8293]

El Govern Valencià, en la reunió del dia 29 de setembre de 1998, adoptà l’acord següent:

En el recurs contenciós administratiu seguit en instància única davant la Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana entre, d’una banda, el Col·lectiu de Veïns Pro-Referendum i, d’una altra, la Generalitat Valenciana, i també l’Ajuntament de Castelló de la Ribera, contra el Decret 137/1994, de 18 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es va aprovar el canvi de denominació de Villanueva de Castellón pel de Castelló de la Ribera, ha sigut dictada la sentència amb data 13 de febrer de 1998, la part dispositiva de la qual diu:

«Hem d’estimar i estimem el recurs contenciós administratiu interposat pel Col·lectiu de Veïns Pro-Referendum contra el Decret 137/1994, de 18 de juliol, de la Conselleria d’Administració Pública de la Generalitat Valenciana, pel qual es va aprovar el canvi de denominació del municipi de Villanueva de Castellón pel de Castelló de la Ribera, i anul·lem i deixem sense efecte aquest acord per assentiment a la demanda de l’administració demandada, sense fer imposició expressa de les costes processals.»

Per tant, segons estableix la Llei de 27 de desembre de 1956, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i fent ús de la competència atribuïda pel Decret 58/1992, de 13 d’abril, del Govern Valencià, pel qual es regula el procediment per a l’alteració del nom dels municipis, es disposa que siga complida la sentència expressada en els seus termes.

València, 29 de setembre de 1998

El conseller secretari del Govern Valencià,

JOSÉ JOAQUÍN RIPOLL SERRANO
bulletEn Castellà [BOE 12-I-1999]
 
 
   
   

Actualitzada: diumenge, 27 / maig / 2007

© Copyright 2000 Francesc Xavier Martí Juan, All Rights Reserved 
Comments or Problems to
xamarju@eresmas.com