Nom de la vila

[Imagen del logotipo de la organización]

Principal Contingut

Nom de la vila
Nom de la vila Toponímia rural Despoblats, cases rurals... Toponímia urbana

 

El nom de la vila

Noms oficials dels darrers 25 anys
[segons CIVIS, Servei d'Informació Municipal]
Fitxes sobre el nom de la vila

Articles i informes

Lletra sobre el nom de Castelló de la Ribera [Josep GINER i MARCO], 1960, novembre 21

El nom de Castelló de la Ribera [Manuel SANCHIS GUARNER], (1977)

El nombre de Castelló... [Emili BEÜT i BELENGUER], (anys 1980)

Ni Castelló de Xàtiva... [Eduard SOLER i ESTRUCH], (anys 1980)

Informe del Departament de Lingüística Valenciana [Antoni FERRANDO], (1981)

Pròleg a "El nom del nostre poble" [Vicenç M. ROSSELLÓ i VERGER], 1981, maig

Informe del Cronista Oficial [José MARTÍ SORO], 1981, juliol 7

Informe del Decano de la Facultad de Filología [Manuel SANCHIS GUARNER], 1981, setembre 15

Informe sobre el topònim Vilanova de Castelló - Castelló de la Ribera [Consell Valencià de Cultura], 1993, gener 12

Informe de la Direcció General de Política Lingüística [Josep LACREU]

Castelló de la Ribera? [Francesc Xavier Martí Juan],2000

Legislació

DECRET de 20 de setembre de 1982, pel qual s'aprova el canvi de nom de Villanueva de Castellón [DOGV núm. 80, 15-X-1982, pp. 3s.].
ACORD de 29 de setembre de 1998, del Govern Valencià, pel qual es disposa el compliment de la sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, dictada el dia 13 de febrer de 1998, en el recurs contenciós administratiu interposat contra el Decret 137/1994, de 18 de juliol, sobre alteració del nom del municipi de Villanueva de Castellón. [1998/A8293][DOGV núm. 3.342, 1-X-1998, p. 15350]
ACUERDO de 29 de septiembre de 1998 del Gobierno Valenciano por el que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dictada en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Decreto 137/1994, de 18 de julio, sobre alteración del nombre del municipio de Villanueva de Castellón. [BOE núm 10, 12-I-1999, p. 1411]
  SENTENCIA de 21 de abril de 2004, del Tribunal Supremo
RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2004, del director general d'Administració Local de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es fa pública la Resolució de la Sentència de 21 d'abril de 2004, del Tribunal Suprem, en el Recurs de Cassació 391/01, interposat per l'Ajuntament de Castelló de la Ribera, contra la Sentència, de 13 de febrer de 1998, dictada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Secció Primera, en el Recurs 2.370/94, en què s'impugnava el Decret 137/1994, de 18 de juliol, pel qual s'aprovava el canvi de denominació del municipi de Villanueva de Castellón per la forma en valencià de Castelló de la Ribera [DOGV, nº 4757, 20-V-2004, p. 12915].

RESOLUCIÓ de 29 de juny de 2005, de la Direcció General d’Administració Local, per la qual es fa pública la resolució de la sentència dictada per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, de data 22 d’abril de 2005, en virtut de la qual s’estima el recurs contenciós administratiu 2370/94 interposat pel Col·lectiu de Veïns Pro–referèndum de Villanueva de Castellón, contra el Decret 137/1994, de 18 de juliol, publicat en el DOGV, de 26 de juliol de 1994, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi de Villanueva de Castellón per Castelló de la Ribera [DOGV, nº 5052, 19-VII-2005, p. 25175].

 

 

Enviar correu electrònic a xamarju@hotmail.com amb preguntes o comentaris sobre este Web.
Copyright © 2017 Castelló de Xàtiva - Castelló de la Ribera - Villanueva de Castellón
Última modificación: 07 de abril de 2017